भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

universal Scismagraph

मुलुकनां बांग्रिंसुजुन्थि

universal stage

मुलुकनां जौसा, दुलाराय जौसां

univibrator circuit

थेरसेयारि दिंख’ न

unmixing

ग’ लायदेरै

unproved territory

फोरमान जायै ओनसोल

unsaturated

आबुं जायै, सिदोब नङै

unsoiling

मैला खालामै

unstable

थाथेरै

unstratified

थोरफो गोयै

unsymmetrical

समान नङै

up estuary motion

फैला-दैमामोखां दै जौखो बोहैथि

up fold

द’ बखांनाय

upgrading (river)

थोरफो दाखोनाय

up heaval

हरखाब जौखोनाय हरखाब सोलायनाय

upheaval phase

हा-बिखं जोखो अबस्था

upland peat

गोजौ हामा पीट

uplift

गोजौ जा’ नाय

uplifted beaches

गोजौ लैथो गाथोन

uplifted peneplain

गोजौ समान हायेन

upper 2-Sigma limit

सानि 2थि सिग्मा सिमना

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App