भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

scap

स्केब

scabbing

अन्थाइ बानायनाय

scale

सेवारि
स्केल

sacled off area

बेंख’ न जानाय ओनसोल

scrap

थिया खेंस्ला

scarring

दायोजानाय

schematic diagram

स्केमेटिक हांखो सावयारि

schist

सिष्ट

schistose deposit

सिष्ट बिथुबुर

scour

मानजिनाय, हुथ्रुनाय

scraper

थरम होग्रा

scrap iron

स्केप सोर, रोद्दि ल’ हा

scrap metal

स्केप धातु, रोद्दि धातु

scrapper

थरम होग्रा

scree

स्क्री

scree breccia

स्क्री सेरेब अन्थाइ

screen

फैसालि, पर्दा

screeing

पर्दा खोबनाय, फैसालि खोबनाय, सालिख’ नाय

screening test

सालिख’ आनजाद

sea

लैथो

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App