भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

stowing

जावखोनाय, हाख’ र फबनाय, फुरायनाय

strait

दै सरजाब

strata

थाखो, थोरफो

straticulate

बां थोरफोयारि, थोरफो बाङारि

stratification

थोरफो खालामनाय, थाखो राननाय

stratified glacial debris

थोरफो बरफआरि जाबोर

stratigraphic sequence

थोरफो दिन्थियारि फारि

stratigraphy

थोरफो खौरां, थोरफो जानाय बागै

stratum

स्ट्रेटम, थाखो

streak

हांखो, गाब हांखो, हांखो गोनां

streak plate

गाब हांखो बिन्दाब

streaky structure

गोबौ दाथाइ

stream clay deposit

दैसाहाब्रु बिथुबुर

stress

नारसिननाय

stressed effect

नारसिनजा गोहोम

stress meter

नारसिन सुजुन्थि

stres mineral

नारसिनजा ख’ निज

stretcher

फोलावग्रा, फुवारग्रा

stretching

बोनाय, फोलावनाय, फुवारनाय

striation

हांखो, आन्थोर

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App