भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

radiated

गोसारनाय

radiating dyke

गोसारनाय डाइक गोसार बान्दो, गोसार होबथा

radiation

गोसारनाय

radiation damage method

गोसार खहा आदब

radiation equipment

गोसार दाजेम

radiation logging

गोसार दिमोल

radiation maze

गोसार नाला, गोसार सरंगा

radicular

गुदि

radioactive

रेदिओ एकटिभ, रेदिअसांग्रां

radioactive chain

रेदिओ एकटिब जिनित्र

radioactive daughter

रेदिओएकटिब सा’ जो

radioactive docay reries

रेदिओ एकटिब रुंग’ फारि, रेदिअसांग्रां रुंग’ लारि

radioactive disequilibrium

रेदिओ एकटिब बेसमान, रेदिअसांग्रां गोरोबै

radioactive equilibrium

रेदिओ एकटिब समानथि

radioactive internsity

रेदिओ एकटिब गोबारथि

radioactivity anomaly

रेदिओएकटिआरि गोरोबै

radioactivity logging

रेदिओ एकटिआरि दिमोल

radio assying

सोरां थिनाय, सोरां राननाय

radiocarbon dating

रेदिअकार्बन सम दिहुननाय

radio fluorite

रेदिअफ्लुओराइट

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App