भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Parallel tabular

लीग दाबले, समान टेबुल महर

Parallel unconformity

लीग गोरोबज्लायै, समान गोरोबै

Parameter

दिदोम, थि, गोम रुजुज’खा, पेरामिटार

Para rocks

लेङाइ अन्थाइ, उफेरा अन्थाइ

Parent basaltic magma

गुदि मेगमा, गाहाय मेगमा

Parent rock

गुदि अन्थि, गाहाय अन्थाइ

Parietal

थाथियारि, बिथायारि

Paroxysm

हरखाब बरेफ्रुनाय, गोबारै गावस्त्रानाय

Partial extraction

खावस्लिं दिहुननाय, इसेल’ दिहुननाय

Partial support

इसल मदद, खावस्लिं मदद,

Particle

गुन्द्रा

Particle shape factor

गुन्द्रा महर जाहोन, गुन्द्रा महर बांहोग्रा

Parting

बाहागो खालामनाय, बोखानाय बोखाउनाय, बोखाव जरा

Parting Plane

बोखानाय समान हा सा, बोखाउनाय समान हा सा

Pass

हाजो लामा, फिसा हाजोलामा, बार, बारग’, गुसेब हाजोलामा

Patch

सिथाब, दखरसे, थुख्रासे

Patchy

खोन्दोजानाय, दिहुद’ खोन्दो, खोन्दो-खोन्दों जानाय

Pattern

रोखोम, नमुना, बिदिन्थि

Patterned ground

बाहागो जानाय हा, नमुना हा, नेरसोन फोथार

pavement

अन्थाइ थुख्रा, अन्थाइ गुन्द्रा

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App