भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

operating time

मावफु सम, सालायनाय सम

operation

मावफुंनाय, साब हाखावनाय, सालायनाय

optic

नुनायसोमोन्दै, सोरां एबा नोजोर गोनोखा

optical

नुनाय सोमोन्दै, मेगन सोमोन्दै

optical square

बिन्दु दिन्थि सुजुन्थि

optimum

जखानि, थोजासे, ग्रोब

optimum load

जखानि बिबान, थोजासे लेरथाय, ग्रोब बजाय

optimum temperature

जखानि दुंथाय, थोजासे दुंथाय

oral

खौमोन, खुगा, खुगा सोमोन्दै

oral surface

खुगा थाला, खुगा बिखं

orange peel effect

नारें कमला जेरख’ गोहोम

oranoform

जिबमहर, जिबमहरनि

orbit analysis

कक्ष बिजिरनाय

orbit element

कक्ष गुदि, कक्ष बिदाथि

orbitoid chamber

कक्षआरी ख’ था

orbitoid structure

कक्षआरी दाथाय

order

फारि, थाखो, बिथोन

order of appearance

महरफारि जानाय, जाखांनाय फारि

order of crystallization

गथाजानाय फारि

order of frequency

थेर बिसान फारि, गले गलेथा थाखो

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App