भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nozzle

नोजल, हासुं लामा

nuclear debris

मिरु जाब्रा, न्यूकिलयार जाबोर गुन्द्रासा थुबुर

nuclear geophysics

मिरु बुहुम मुवा बिगियान, गुन्द्रासा भुम मुवा बिगियान

nuclear track

गुन्द्रासा लामा

nuclear waste

न्यूकिलयर आद्रि, गुन्द्रासा आद्रि

nucleation

गुन्द्रासाजानाय, न्यूकिलयन

nugget

नगेत

null fucntion

लाथिख, खामानि, खामानि जायै

number concertration

अनजिमा जथाय, अनजिमा थुबुर खालामानाय

number mean

अनजिमा मान गेजेर

numeroscope

अनजिमानायग्रा, अनजिमा नायग्रा जोन्थोर

numulites

नुमुलाइटिस

nunatak

नुनाटक

nystagmus

निस्टेगमास, नोजोरस्लाय

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App