भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marsh

दैब’, हाब्रुबारि

Marshalling box

दैब’ जानाय थाखो राननाय बाखसु

Marsh gas (methane)

मार्श गेस (मेथेन)

Mask

मुखा

Mass effect

मुवा गोसार गोहोम

Mass copper

गिदिर थामा

Massif

हाजो लारि

Massive

गिदिर, रोखोमसे महर

Massive eruption

गिदिर बेरफ्रुनाय

Massive rock

गिदिर अन्थाइ

Massive sandstone

गिदिर बाला अन्थाइ

Mass movement

जथाइ बोहैखारनाय, जथाइ जस्ल’नाय

Mass wasting

जथाइ सुस्रनाय

Master cave

गिदिर दन्दर, दन्दरमा

Master joint

गाहाय गान्थि, गाहाय जरा

Master lode

गाहाय रोदा थुबुर

Master stream

दैसा गाहाइ

Material

मुवा, बेसाद

Material balance

मुवा बावसि

Mathematical analysis

सानखान्थिआरि बिजिरथि

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App