भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jasperated

जेसपार जानाय

Jasperoid

जेसप’राइद

Jaspery rock

जेसपार अन्थाइ

Jaw

हारामाइ

Jaw component

हारमाइ बिदाथि

Jaw crusher

हारामाइ सिख्रुबग्रा, हारामाइ नाख्रुबग्रा

Jaw element

हारामाइ गुदिमुवा

Jaw plate

हारमाइ थाला

Jellyfish ice

जेलिफिस बरफ

Jellylike texture

जेलि वादि दाथाइ

Jeso

जेस’

Jet

जेट, फिसा गब्लं

jet coal

जेट खैला, गोसोमद्राय खैला

Jet dredge

गब्लं फिसा जावखां, गोफार जावब्लायग्रा

Jet moulding

फिसा गुदुं

Jet piercing

फिसा गुदुं सुफ्लंनाय

Jet pulverizer

जेट गुन्द्रा खालामग्रा

Jet rock

जेट अन्थाइ

Jettison

मुवा गारख्लायनाय

Jettison device

मुवा गारख्लायनाय खायदा

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App