भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Isochromatic

समान गाब दिन्थि

Isochromatic line

समान गाब दिन्थि हांखो

Isochron

समान सम फाराग

Isochronal

समसेआरि

Isochrone

समान सम-मान दिन्थइ हांखो

Isoclinal

समान खेंस्लियारि

Isoclinal fold

समान खेंस्लियारि दबनाय

Isoclinal strata

समान खेंस्लियारि थोरफो

Isocline

समान खेंस्लियारि दबनाय

Isocline line

समान खेंस्लियारि हांखो

Isodiametric

समान खावआरि

Isodiamorphism

समान नै मोखां नुजानाय

Isogeothermal

समान भुम बिंदु

Isogonic chart

समान बोगथाब रुइलां फारिलाइ

Isograd

समान थाखो हांखो

Isograde rock

समान थखो अन्थाइ

Isogradic

समान थाखोआरि हांखो

Ishohyet map

समान अखा दिन्थि मान सावगारि

Isolated

एखुथा, लोबबा गैयै

Isolated hillock

एखुथा थिला

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App