भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Interregional correlation

गेजेर ओन्सोलारि सोमोन्दो

Intersecting

बोखाव, दानस’

Intersection

बोखावनाय, दानस’नाय

Interstratification

सरजाब थोरफो जानाय, गेजेर थोरफो जानाय

Interstratified

सरजाब थोरफो जानाय, गेजेर थोरफो जानाय

Interstratified deposit

गेजेर थोरफो जानाय थुबुर

Intertwined channel

साफ्रे दै लामा, सिंआरि गान्थि दै लामा

Interwined mass

सिंआरि गान्थि जथाय

Interval

फारग, थाद’नाय

Intimately

आंगोयै

Intracontinenta geosyncline

सिं हादोरमाआरि हा जसो

Intraformational

हा सिंआरि दानाय

Intraglacial drift

सिंआरि बरफ दैमा द्रोद

Intragranualar

सिंआरि बायफलेनाय

Intramontane

सिंहाजोआरि

Intrazonal (soil)

सिंआरि थोरफो (हा)

Intricate folding

गोब्राब दबनाय, बांबा दबनाय

Intruded

सिंआव हाबनाय, गोरबो सोरखिनाय

Intrusion

गोरबो सोरखिनाय

Intrusive rock

गोरबो अन्थाइ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App