भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Calcspar

केल्कस्पार

Caldasite

केल्डेसाइट

Caldera

अरगें दामोल हाजो मोखां

Caldera rim

अरगें दामोल हाजो रुगुं

Caliche

केलिसे, (गोरान ओनसोल गोदि खनि)

Callen

केलेन

Callow

केलौ (गोरलै)

Calomel

केल’मेल

Calp

काल्प

Calving

खुरख’नाय, गुब्रुसारनाय

Calx

काल्कस, (सुनै एबा सुनै, अन्थाइ)

Calyciform

खुरै महर

Calyx

कालिक्स (बुगुर एबा बिखुं)

Cam

केम

Cambay stone

केम्बे अन्थाइ

Cambrian period

केमब्रियान मुगा

Camera

केमेरा, सावमु

Camera alignment

सावमु रोजोब

Canalicualate

नाला गोनां

Canary ore

केनारी फेरखोना

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App