भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

baikalite

बैकेलाइट

baikerinite

बैकिरिनाइट

baikerite

बैकेराइट

bailer

बहनग्रा जामिनदार

bajada

बाजादा

bajada breceia

बाजादा सेरेब अन्थाइ

bakerite

बेकेराइट

balance

दुला, बावसि लेरथाइ सुग्रा समान-खानामनाय

balanced rock

थिर अन्थाइ

balas-ruby

बालास रुबि

bald-headed structure

आन्दो थोरफो आरि दाथाइ

balistite

बेलिस्टाइट

baland

बालेन्ड

ball and socket joint

बल-सकेत ज’रा

ballast

अन्ठाइ थेरे

ball-charge

दुलुर बिबान

ball clay

लादुरा हाब्रु हा

ball coal

लादुरा खैला

ball coating

दुलुर लेटथेनाय

ball disk-cylinder mechanism

दुलुर लाबदां हासुं जोन्थोरारि

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App